От света блог за всичко

Портал за новини, интересни и загадъчни събития и всичко останало

Фешън Калърс - Дамски Туники

Специфика на водоотдаването в кладенци и сондажи

Една от основните хидрогеоложки специфики на водоносния пласт се изразява в коефициента на водоотдаване. Това задължително се определя от професионален екип, който знае в бъдеще как да действа при различните етапи.

Физическата същност на този важен показател се нарича коефициент на водоотдаване. Той характеризира пряко нестабилизираната филтрация, а принципно се различава от безнапорни (свободно водни нива) и напорни водоносни пластове. Тук може да видите цени за сондажи: http://www.bgdrill.com.

Водоотдаване на безнапорни пластове - гравитационен режим – в този случаи нестабилизираното движение на водоносни пластове е обусловено от постепенно осушаване на част от пласта и понижаване на водното ниво. В този случай, коефициентът на водоотдаване се характеризира с количеството вода и гравитационни сили – гравитационно отдаване, гравитационен режим.

Водоотдаване на напорни пластове – еластичен режим – в напорните водоносни пластове не настъпва осушаване на филтрационната среда. Нестабилизираното движение на подземни пластове се свързва с еластични деформации на водата и водоносния пласт. Такива деформации са свързани с понижаване на напора под действието на водовземни съоръжения и се изразява в разширяване на водата или намаляване на порестия пласт.

Коефициент на пезопредаване (нивопрдаване) – представлява съотношение между комплексен хидрогеоложки параметър и отношение между проводимостта на водоотдаване. При безнапорните хоризонти се нарича нивопредаване и се отнася за свободното ниво вода.

Коефициентът на пиезопредаване се характеризира още от скоростта, с която се предава изменението на напора (нивото) в пласта, т.т. подвижността на пиезометрична повърхност – способността й да реагира на предизвиканите в нея изменения.

Всичко това технически и инженерно, може да изглежда научно за обикновения човек, тръгнал да търси вода за добив в дома. Тогава най-добре е да се поърси екип от фирма по прокопаване на кладенци и сондажи, както и за бъдеща поддръжка на водоизточника.